Η ιστοσελίδα www.nova-asfalies.gr λειτουργεί σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει την εμπορία ασφαλιστικών υπηρεσιών εξ αποστάσεως, δηλαδή το άρθρο 4Α του ν. 2251/1994, στον οποίο ορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται σε περίπτωση εμπορίας από απόσταση χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ: NOVA ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ - INSURANCE SERVICES
ΕΔΡΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ: ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ 16 & ΓΡΙΒΑ, ΑΓΡΙΝΙΟ
ΑΦΜ: 800570791 - ΔΟΥ: ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΤΗΛ. 26410 59774

Η εταιρεία είναι ένα νομικό πρόσωπο που διαμεσολαβεί στην κατάρτιση ασφαλιστικών συμβάσεων μεταξύ υποψηφίων προς ασφάλιση και ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Η επεξήγηση των καλύψεων των προϊόντων βρίσκεται μέσα στην περιοχή ιστού και μπορεί ο υποψήφιος να την συμβουλεύεται. Επίσης στη διάθεσή του βρίσκεται και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της NOVA Real Estate IKE (NOVA ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ – INSURANCE SERVICES), καθώς και τα τηλέφωνα, ώστε να δίνεται η κάθε δυνατή βοήθεια Είστε οι μόνοι αρμόδιοι να αποφασίσετε εάν οι υπηρεσίες που επιλέγετε είναι κατάλληλες για τους σκοπούς σας. Πριν αγοράσετε μια ασφάλιση επιβεβαιώστε ότι έχετε διαβάσει και έχετε καταλάβει τους σχετικούς όρους και πρέπει να είστε σίγουροι ότι το προϊόν συναντά τις ανάγκες σας. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τις λεπτομέρειες μιας ασφάλισης παρακαλώ να έρθετε σε επαφή μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής θα ενημερωθείτε για τις λεπτομέρειες παραλαβής του συμβολαίου σας. Αν το περιεχόμενο του ασφαλιστηρίου παρεκκλίνει από την αίτηση τότε ενεργοποιείται το δικαίωμα εναντίωσης (Ν 2496/1997) ΚΑΙ ΣΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 30 ΗΜΕΡΩΝ από την παραλαβή του ασφαλιστηρίου η σε ΔΙΑΣΤΗΜΑ 14 ΗΜΕΡΩΝ αν δεν υπάρχουν παρεκκλίσεις- αλλά απλώς ο λήπτης της ασφάλισης άλλαξε γνώμη- ενεργοποιείται το δικαίωμα υπαναχώρησης. Σε περίπτωση εναντίωσης ματαιώνεται η σύναψη της σύμβασης.

Όλες οι δηλώσεις που γίνονται από σας ή οι πληροφορίες που παρέχονται από σας στην «NOVA Real Estate IKE (NOVA ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ – INSURANCE SERVICES)» και τις συνεργαζόμενες με μας ασφαλιστικές εταιρείες είναι εμπιστευτικές.

Κατά την αγορά μιας ασφάλισης επιβεβαιώνετε ότι όλες οι απαντήσεις που δίνονται στην αίτησή σας είναι αληθινές και σωστές. Οι πληροφορίες και οι δηλώσεις σας αποτελούν την βάση της ασφαλιστικής σύμβασης που θα καταρτιστεί. Εάν δεν παρέχετε τις ακριβείς πληροφορίες, αυτό μπορεί να ακυρώσει την ασφαλιστική σύμβασή σας.
Όλες οι επιβεβαιωμένες αναφορές καταχωρούνται μέσα στην προσωπική περιοχή " πελατών". Η απόφαση ως προς το εάν θα σας προσφέρει την ασφαλιστική κάλυψη ανήκει στη διακριτική ευχέρεια της ασφαλιστικής εταιρίας.
Οποιεσδήποτε πληροφορίες που υποβάλλονται από σας δεν θεωρείται ότι έχουν παραληφθεί από την NOVA Real Estate IKE (NOVA ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ – INSURANCE SERVICES) ή τις συνεργαζόμενες με μας ασφαλιστικές εταιρείες, έως ότου έχετε λάβει την επιβεβαίωση από μας ή τις εταιρείες ότι έχουν παραληφθεί. Τέτοια επιβεβαίωση θα είναι από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή μέσω μηνύματος κινητού τηλεφώνου. Συστήνουμε να κρατάτε ένα αντίγραφο όλων των πληροφοριών που υποβάλλονται ή που παραλαμβάνονται από μας για τα προσωπικά αρχεία σας. Ως εκ τούτου η εταιρεία προτείνει από ένα σύνολο ασφαλιστικών εταιρειών προϊόντα αλλά δεν συμβουλεύει τους πελάτες της για την κάλυψη των αναγκών τους. Αυτό γίνεται αποκλειστικά και με ευθύνη του πελάτη, ο οποίος φροντίζει να επιλέγει το προϊόν της επιλογής του με τα δικά του και μόνο κριτήρια.

Αυτή η περιοχή ιστού είναι προοριζόμενη προς χρήση από τους κατοίκους της Ελλάδας ή καταχωρημένες επιχειρήσεις στην Ελλάδα μόνο. Αυτοί οι όροι ερμηνεύονται σύμφωνα με τους Ελληνικούς νόμους.

Κάθε ασφαλιστική σύμβαση περιέχει τους όρους που διέπουν την σχέση μεταξύ του πελάτη και της ασφαλιστικής επιχείρησης. Οι προσωπικές λεπτομέρειες που παρέχονται στην NOVA Real Estate IKE (NOVA ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ – INSURANCE SERVICES) μέσω αυτής της περιοχής Ιστού θα χρησιμοποιηθούν μόνο σύμφωνα με την πολιτική μας περί ασφάλειας και ιδιωτικότητας και σύμφωνα με το νόμο περί προστασίας καταναλωτή. Στοιχεία και περιστατικά, για τα οποία η εταιρεία έθεσε σαφείς ερωτήσεις τεκμαίρεται ότι είναι τα μόνα τα οποία επηρεάζουν την από μέρους της ασφαλιστικής εταιρείας εκτίμηση και αποδοχή του κίνδυνου. Η αποδοχή κίνδυνων ασφάλισης δεν γίνεται από την NOVA Real Estate IKE (NOVA ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ – INSURANCE SERVICES) και ούτε η εταιρεία μπορεί να υποσχεθεί στους πελάτες της καλύψεις από ασφαλιστικούς κίνδυνους. Αυτό είναι έργο μόνο των ασφαλιστικών εταιριών. Επίσης η εταιρεία δεν επιτρέπεται να προβεί σε οποιαδήποτε συμφωνία, δήλωση η πράξη από την οποία δημιουργούνται υποχρεώσεις η δεσμεύσεις σε βάρος των ασφαλιστικών εταιριών, με τις οποίες συνεργάζεται. Σε περίπτωση επίσης επέλευσης του κινδύνου παρέχει στον ασφαλισμένο την απαραίτητη συνδρομή για την εκτέλεση της ασφαλιστικής σύμβασης και φροντίζει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση να υποβάλλει τις δηλώσεις ζημιών των πελατών της προς τις ασφαλιστικές εταιρείες . Η NOVA Real Estate IKE (NOVA ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ – INSURANCE SERVICES) φροντίζει και για την είσπραξη των ασφαλίστρων σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 298/1986. Η αποδοχή των όρων χρήσης αποτελεί πρόταση για έκδοση ασφαλιστήριου με βάση τα στοιχεία τα οποία δηλώνετε και τα οποία είναι ακριβή και αληθινά. Δηλώνετε επίσης ότι αποδέχεστε την ασφάλιση αυτή σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στο ασφαλιστήριο και συμφωνείτε η ασφάλιση να ισχύει αφού προηγουμένως η πρόταση γίνει δεκτή από την ασφαλιστική Εταιρία. Δηλώνετε επίσης ότι λάβατε γνώση από την Εταιρία όλων των προβλεπόμενων από τον νόμο πληροφοριών (Ν.Δ 400/1970, άρθρο 4, παρ. 2, περίπτωση Η), δηλαδή ότι η σύμβαση που θα καταρτιστεί θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο, ότι παρέχεται δικαίωμα υποβολής παραπόνων στην Εταιρία η οποία έχει την υποχρέωση να δίνει επεξηγήσεις μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από της υποβολής του παραπόνου και ότι σε καμία περίπτωση η διαδικασία αυτή δεν αποστερεί το λήπτη της ασφάλισης από τη νόμιμη δικονομική του προστασία.

Σε περίπτωση διαφορετικής τιμής μεταξύ της Ιστοσελίδας και των εταιριών ισχύει η τιμή των εταιριών. Αν αυτό οδηγήσει τον πελάτη σε ακύρωση της αίτησης ασφάλισης, τότε η NOVA Real Estate IKE (NOVA ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ – INSURANCE SERVICES) θα επιστρέψει άμεσα το σύνολο των χρημάτων στον πελάτη, χωρίς τη χρέωση κανενός εξόδου. Ελάχιστη διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης είναι οι 3 μήνες.

Πρόσθετες απαιτήσεις πληροφόρησης: Διατηρούνται σε ισχύ όποιες άλλες πρόσθετες απαιτήσεις εκ των προτέρων πληροφόρησης υπάρχουν, βάσει της νομοθεσίας που διέπει την ασφαλιστική σύμβαση που συνάπτεται (Νόμος 2251/1994).

Γνωστοποίηση των Συμβατικών Όρων: Η σύμβαση από απόσταση είναι άκυρη υπέρ του καταναλωτή, αν αυτός δεν λάβει εγκαίρως και σε κάθε περίπτωση, πριν τη δέσμευσή του από τη σύμβαση εξ αποστάσεως όλους τους όρους της σύμβασης, καθώς και τις πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 3 εδάφιο α και 4 του άρθρου 4 (Νόμος 2251/1994), γραπτά ή με άλλο σταθερό μέσο, στο οποίο έχει αυτός πρόσβαση.

Δικαίωμα Υπαναχώρησης: Σε κάθε σύμβαση από απόσταση ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει μέσα σε 14 ημερολογιακές ημέρες χωρίς καμιά ποινή και χωρίς να αναφέρει αιτιολογία. Η προθεσμία του δικαιώματος αρχίζει είτε από την ημέρα σύναψης της σύμβασης εξ' αποστάσεως, είτε από την ημέρα που παρέλαβε τους συμβατικούς όρους και τις πληροφορίες, εφ όσον αυτή είναι μεταγενέστερη. Για να ασκηθεί το δικαίωμα απαιτείται η υποβολή δήλωσης αιτήματος υπαναχώρησης στη διεύθυνση ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ 16 & ΓΡΙΒΑ, ΑΓΡΙΝΙΟ. Υπόδειγμα μπορείτε να βρείτε στις περιοχές βοηθείας της ιστοσελίδας.

Κυρώσεις: Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 13α, παράγραφοι 2 και 3 ν. 2251/1994, ο καταναλωτής μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση ανά πάσα στιγμή, χωρίς έξοδα και ποινές σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν τηρεί τις διατάξεις του άρθρου 4α του ν. 2251/1994.

Μηχανισμοί Εξωδικαστικής Επίλυσης Διαφορών Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στην περίπτωση των ενδοσυνοριακών συναλλαγών λειτουργούν τα κάτωθι σχήματα συμβιβαστικής επίλυσης διαφορών:

  • Η Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης
  • Η Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠΕΙΑ)
  • Ο Συνήγορος του Καταναλωτή
  • Οι Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού καταναλωτικών διαφορών Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος Αθήνα, 10181 Τηλ.: 1520

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Η εταιρία μας αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια.
Τα προσωπικά στοιχεία που θα δηλώσετε στην εταιρία μας (όπως ενδεικτικά όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση, κλπ.) κατά τη χρήση των υπηρεσιών μας, θα τηρούνται και θα επεξεργάζονται από την εταιρία μας για την παροχή των υπηρεσιών μας. Έχετε, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών και προσωπικών δεδομένων, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του Ν. 2472/1997 για τα προσωπικά σας δεδομένα (κατόπιν γραπτού αιτήματός σας και έναντι του εκάστοτε καθοριζομένου από την Αρχή του ν.2472/1997 ποσού).
Τα στοιχεία επαφής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που θα δηλώσετε, στο πλαίσιο της χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας , δύνανται να χρησιμοποιηθούν για την απευθείας προώθηση παρόμοιων προϊόντων ή υπηρεσιών ή για την ενημέρωση του χρήστη για νέα προϊόντα και υπηρεσίες, βάσει των προβλεπομένων στον Ν. 3471/2006. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε, οποτεδήποτε επιθυμείτε να αντιταχθείτε στη χρησιμοποίηση των στοιχείων του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για την προβολή ή προώθηση νέων προϊόντων ή/και υπηρεσιών.

Για την παραχώρηση στον επισκέπτη / χρήστη ηλεκτρονικής διεύθυνσης για την πρόσβαση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του Δικτύου ζητούνται τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία Επιχείρησης - Διεύθυνση / Έδρα - ΤΚ - Τηλέφωνο - Πόλη - Χώρα. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους. Η www.nova-asfalies.gr δεν ελέγχει το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που αποστέλλονται από τους επισκέπτες / χρήστες μέσω της παρεχόμενης από το Δίκτυο ηλεκτρονικής διεύθυνσης. Το Δίκτυο διατηρεί αρχείο με τις ανωτέρω ηλεκτρονικές διευθύνσεις και μπορεί να αποστέλλει μηνύματα ενημερωτικού χαρακτήρα στους κατόχους των ηλεκτρονικών διευθύνσεων εκτός εάν οι τελευταίοι δεν επιθυμούν κάτι τέτοιο.